Organisatie

De missie van het peuterspeelzaalwerk is het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.
De peuterspeelzaal biedt een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving. Jonge kinderen kinderen ontwikkelen en leren via spel.
Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en leidsters vergroten de kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische vaardigheden en groeien ze in sociaal vaardig gedrag.
Elk kind op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo.

Kerntaken:
- ontwikkelingsstimulering
De peuterspeelzaal heeft tot taak om de algehele ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren. Dit heeft betrekking op de motorische, sociale, emotionele, cognitieve, creatieve ontwikkeling en op de taalontwikkeling.
- Volgen en signaleren
De peuterspeelzaal heeft de verantwoordelijkheid om elk kind in zijn/haar ontwikkeling via systematische observatie te volgen. Daarom is het peutervolgsysteem PRAVOO aangeschaft. Dit sluit aan bij het het leerlingvolgsysteem van de basisscholen in de gemeente De Marne.
- Vormgeven doorgaande ontwikkelingslijn
De peuterspeelzaal is een schakel in de jeugdketen en daarmee een belangrijke partner in de uitvoering van het lokaal jeugdbeleid. Er wordt veel samengewerkt met andere organisaties en instellingen rondom jonge kinderen.

       Bestuur:

 • Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
 • Maria H. Wermink: voorzitter/penningmeester
 • Eliza Gussenhoven: lid
 • Joke Ettes: lid

  Medewerkers:

  Coördinator

  Anneke Sijpkens, is belast met de dagelijkse leiding en verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

  Administratief medewerkster

  Heleen Roelink is de administratief medewerkster en ondersteunt het bestuur en de coördinator. Zij verstrekt ondermeer informatie aan de ouders en de leidsters.

  Intern begeleider

  De intern begeleider draagt zorg voor het (mede) begeleiden, ondersteunen en doorverwijzen van zorgpeuters en hun ouders. Ook biedt de intern begeleider ondersteuning bij de observatie, beschrijving van de problematiek en de begeleiding van de peuters en de ondersteuning van de ouders.

  Leidsters

  De leidsters zijn ondermeer verantwoordelijk voor de groepsgewijze opvang van peuters en voor het beheer van de speelzaal. Alle leidsters hebben een kindgerichte opleiding genoten. Zij zorgen voor een veilige en gezellige sfeer binnen een groep. Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. De leidsters worden geassisteerd door een vaste vrijwilligster. Deze hebben allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag ingeleverd. 
  Een overzicht van leidsters per speelzaal:
 • Het Kwetternest te Eenrum: Annelies Smit en Minke Bergstra
 • ’t Kruimelnestje te Kloosterburen: Saskia Wijma, Rianne Ungersma en Marleen Stuive
 • Bruintje Beer te Leens: Saskia Wijma, Jantina Biemond en Kristel Goossens
 • Ienie Mienie te Ulrum: Lea Cordes en Jantina Biemond
 • Montessori peutergroep De Getijden te Pieterburen: Joke Woensdregt
 • Pinokkio te Zoutkamp: Karin Zwartenkot en Marleen Stuive
 • BSO Leens: Tanja Otter en Sonja Vogel

 • Advies en inspraak

  Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne is een open organisatie; coördinator en bestuursleden zijn voor iedereen aanspreekbaar. Daarnaast kent de organisatie een formele advies-, inspraakstructuur voor de ouders en voor het personeel.

  Oudercommissie

  Per peuterspeelzaal is er een oudercommissie actief, bestaande uit minimaal drie leden (ouders/verzorgers). Zij ondersteunen de leidsters bij de praktische uitvoering van hun werkzaamheden en bij bijvoorbeeld festiviteiten en uitstapjes.

  Cliëntenraad

  Via de cliëntenraad kunnen ouders/verzorgers invloed uitoefenen op het beleid van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne. De cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de ouders/verzorgers van alle peuterspeelzalen en komt een aantal keren per jaar bij elkaar. De taken zijn: advisering van het bestuur, het uitoefenen van het instemmingsrecht en de belangen behartigen voor de ouders/verzorgers.

  Personeelsvertegenwoordiging

  De medezeggenschap van de medewerkers is geregeld middels de personeelsvertegenwoordiging. Hun taken zijn onder meer de belangenbehartiging van het personeel en de advisering van het bestuur.